Banner

 

Rólunk

CLLD program

A CLLD megközelítés lényege, hogy a helyi társadalom összetételét tükröző akciócsoportok (Helyi Akciócsoport – a továbbiakban HACS) a helyi társadalom bevonásával – egy ún. helyi fejlesztési stratégiában – határozzák meg a közösség szempontjából fontos célokat és beavatkozásokat, valamint a rendelkezésükre álló kereteken belül az ezekre fordítandó fejlesztési forrásokat. Azaz a helyi akciócsoport céljai eléréséhez hosszú távú finanszírozási forrást kap, és eldöntheti, - a meghatározott szabályok betartása mellett - hogy hogyan és mire költi el azt. Ennek érdekében helyi felhívásokat tesz közzé, amelynek keretében helyi szervezetek igényelhetnek támogatást saját fejlesztési elképzeléseik megvalósítására, majd ezek közül az akciócsoport választja ki a helyi fejlesztési stratégiához illeszkedő projekteket.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban IH) 2016. március 10-én regisztrációs felhívást tett közzé a TOP CLLD megvalósítása érdekében létrejövő HACS-ok megalakítására. A felhívás rögzítette a HACS-ok létrehozásának alapvető feltételeit, a rendelkezésre álló forráskereteket, a CLLD eszköz alkalmazásától elvárt eredményeket és a két finanszírozási alapból (ERFA és ESZA) támogatható tématerületek körét.

 

TOP CLLD program

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program célul tűzte ki integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok, illetve a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtését, valamint innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejöttét. Ennek érdekében hozzá kíván járulni a stratégiája megvalósítására támogatást nyert városokban a kulturális és közösségi terek és szolgáltatások infrastrukturális és szolgáltatási minőségének javulásához, a közösségfejlesztési programok révén összetartóbb, tudatosabb, a város jövőjének alakításában részt vállaló városi társadalom kialakulásához, összességében pedig a népesség, kiemelten a fiatalok helyben maradásához.

A fejlesztések eredményeként várhatóan növekszik a stratégia megvalósítása keretében megújított közösségi tereket rendszeresen igénybevevő lakosság aránya, illetve a közösségi, szabadidős, közszolgáltatást nyújtó terekkel, létesítményekkel való lakossági elégedettség, továbbá a település kulturális és közösségi intézményeinek látogatottsága.

 

Vasvári Helyi Közösség

A Vasvári Helyi Közösség 2016. május 25-én alakult meg 13 taggal civil, vállalkozói és közszférából. A Közösség célja, hogy olyan fejlesztéseket valósítson meg Tiszavasváriban, melyek a helyi közösség fejlesztését, a helyi társadalom kohézióját, és a településen felmerülő problémák közösségi alapú megoldását szolgálják. Ennek alapja a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS), amelyet széleskörű partnerség keretében, valamint a lakosság aktív bevonásával dolgoztunk ki annak érdekében, hogy a helyi társadalom szükségletei, elvárásai és elképzelései minél nagyobb mértékben beépülhessenek. A HKFS azonosítja a fő problémákat, ezekre építve kijelöli a célokat, valamint meghatározza a célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat.

TOP CLLD pályázati konstrukció keretében a HKFS megvalósítására 250 millió forintot nyert a Közösség, a munkaszervezeti feladatokat a Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása látja el

 

 

A Vasvári Helyi Közösség tagjai
 
Szféra megnevezése       Szervezet neve
Közszféra Tiszavasvári Város Önkormányzata
  Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár
  TIVA-SZOLG Nonprofit Kft.
Vállalkozói szféra QUICK 2000 Kft.
  Tiszamag Kft.
  Tiszavasvári Strandfürdő Kft.
  DOH-MÉH Bt.
  Moravszki Farm
Civil szféra Tiszavasvári Vállalkozások Érdekképviseletének Egyesülete
  Magyar-Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesület
  Kör-karéj Bűdszentmihályi Hagyományőrző Műhely
  Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása
  Tiszavasváriért Közéleti Egyesület